Disclaimer

Combi Deuren besteedt uiter­ste zorg aan het zo actu­eel, cor­rect en com­pleet moge­lijk maken en hou­den van de inhoud van www.combideuren.nl. Het is ech­ter moge­lijk dat de inhoud van deze site ver­ou­derd, incom­pleet en/​of incor­rect is. Aan de inhoud van deze websi­te kun­nen dan ook geen rech­ten wor­den ont­leend. Combi Deuren aan­vaardt geen enke­le aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de, op wel­ke wij­ze dan ook ont­staan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze site. Dit geldt ook voor sites waar naar wordt ver­we­zen.

Copy­right

Op alle op de web­si­te combideuren.nl getoon­de foto's/​afbeel­din­gen rust het auteurs­recht bij Combi Deuren of de foto­graaf. Niets uit de tek­sten of van de foto's/ afbeel­din­gen op deze site mag zon­der schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Combi Deuren open­baar wor­den gemaakt, ver­spreid en/​of ver­veel­vou­digd.

Het intellectueel eigendom van deze website staat op naam van Combi Deuren. Daarnaast kunnen er geen rechten verkregen worden op het ontwerp.

(Laatst gewijzigd : 04-09-2013)

Combi Deuren is een bedrijf wat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en hierdoor hebben wij meerdere keren met elkaar gesproken om tot een optimale inrichting te komen. Leitz-Service BV en Combi Deuren BV zijn goede partners van elkaar omdat we dezelfde doelstelling hebben namelijk: ‘het ontzorgen van de klant doormiddel van kwaliteit en service’. Sales Consultant - J. Tigelaar